Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7021-0021
НүүрГазар, хэлтсүүдМэдээБНСУ дахь иргэдийнхээ нийгмийн баталгааг ханган ажиллаж байна

БНСУ дахь иргэдийнхээ нийгмийн баталгааг ханган ажиллаж байна

БНСУ дахь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төвийн Нийгмийн даатгалын тасаг нь 2020 онд нийгмийн даатгалын санд нийт 1.5 тэрбум вон буюу 3.1 тэрбум төгрөгийн шимтгэлийн орлогыг төвлөрүүлж, хөдөлмөрийн гэрээтэй 5369 албан журмын даатгуулагч, 797 сайн дурын даатгуулагчийнхаа нийгмийн баталгааг ханган ажиллалаа. Тус тасаг нь үйл ажиллагаа явуулж эхэлснээсээ хойш 13 жилийн хугацаанд Монгол Улсын нийгмийн даатгалын санд БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр болон бусад хэлбэрээр хөдөлмөр эрхэлж буй иргэдийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлого нийт 17.8 тэрбум вон буюу 29.2 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлсэн байна.