Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7021-0021
НүүрГазар, хэлтсүүдМэдээТэтгэврийн байцаагч нарыг сургалтад хамрууллаа

Тэтгэврийн байцаагч нарыг сургалтад хамрууллаа

Дүүргүүдийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн тэтгэврийн байцаагч нарт нийгмийн даатгалын хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, асуудал шийдвэрлэх ур чадварыг сайжруулах зорилгоор 2017 оны 06 дугаар сарын 21,22-ны өдрүүдэд сургалт зохион байгуулж 56 тэтгэврийн байцаагчийг хамрууллаа.

Тус сургалтыг анхан шат буюу 1-5 жил ажиллаж буй байцаагч нарт зориулсан сургалт, ахисан шат буюу 6-аас дээш ажиллаж буй байцаагч нарт зориулсан сургалт гэж ангилан зохион байгуулсан ба тус бүрт нь таарсан сургалтын хөтөлбөрөөр хичээл зааж, бодлого дасгал ажиллуулан, сургалтын төгсгөлд мэдлэг шалгах сорил авч үнэлгээ, заавар өгч ажиллав.

Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар ажилтан албан хаагчдыг мэргэшүүлэх чиглэлд 36 удаагийн сургалт зохион байгуулж давхардсан тоогоор 1348 ажилтан албан хаагчийг хамруулаад байна. Цаашид мэргэшүүлэх сургалтыг төрөлжүүлэн системтэйгээр зохион байгуулах чиглэлд анхааран ажиллаж байна.