Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7021-0021
НүүрГазар, хэлтсүүдМэдээЭмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос “даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах ”ердийн өвчний жагсаалт”-ын хэрэгжилтийн талаар уулзалт, ярилцлага зохион байгуулав

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос “даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах ”ердийн өвчний жагсаалт”-ын хэрэгжилтийн талаар уулзалт, ярилцлага зохион байгуулав

Эрүүл мэнд, спортын сайд, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын 2016 оны А/252/А74 тоот хамтарсан “Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах өвчний жагсаалт, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг шинэчлэн батлах тухай” тушаалаар даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах “Ердийн өвчний жагсаалт, хувь хэмжээ, хугацаа” болон “Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний жагсаалт, хувь хэмжээ хугацаа”-г тогтоох тухай жагсаалт шинэчлэн батлагдаж 2016 оны 07 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллаж байгаатай  холбогдуулан Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Мэргэжлийн салбар зөвлөлүүд, Нийслэлийн дүүргүүдийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дарга, гишүүд  болон Эмнэлэг хяналтын комиссын гишүүдтэй шинэчлэгдсэн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоох жагсаалтын хэрэгжилтийн талаар 2016 оны 09 сарын 16-ны өдөр уулзалт, ярилцлага зохион байгуулав. 

Уг уулзалт, ярилцлагад Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын дарга, магадлагч, шиншээч эмч нар болон Эрүүл мэндийн яамны холбогдох мэргэжилтэн, Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Дотор, Сэтгэц, Гэмтэл, Мэдрэл, Нүд, Мэс заслын Мэргэжлийн салбар зөвлөлийн дарга, гишүүд, Сэтгэцийн болон Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний салбар комисс, аймаг, дүүргийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын гишүүд  нийт 100 гаруй эмч, мэргэжилтнүүд оролцов.

Тус уулзалтаар Дотор, Сэтгэц, Гэмтэл, Мэдрэл, Нүд, Мэс заслын өвчнөөр хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтооход гарч буй тулгамдсан асуудлаар Мэргэжлийн салбар зөвлөлийн дарга, гишүүдтэй  ярилцаж, цаашид “Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоох” шинэчлэгдсэн жагсаалтыг хэрэгжүүлж ажиллах  талаар чиглэл, зөвлөмж өгөв.