Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7021-0021
НүүрГазар, хэлтсүүдМэдээЭмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос Архангай, Дархан-уул, Хөвсгөл аймгуудад дахин магадлал зохион байгуулав

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос Архангай, Дархан-уул, Хөвсгөл аймгуудад дахин магадлал зохион байгуулав

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу орон нутгийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын үйл ажиллагаа болон иргэн (даатгуулагч)-ий хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг цахим ба бичиг, баримтад тулгуурлан сунгаж буй үйл ажиллагааг үнэлэлт дүгнэлт өгөх, цаашид авах арга хэмжээний санал боловсруулах зорилгоор Архангай, Дархан Уул, Хөвсгөл аймгуудад 2020 оны 09 дүгээр сарын 6-13-ны өдрүүдэд хооронд Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын дахин магадлал зохион байгуулав.

Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоолгосон 450 гаруй иргэний амбулаторийн карт, холбогдох шинжилгээнд үндэслэн, холбогдох дүрэм, журамд заасны дагуу дахин магадлан зохион байгуулав. Мөн тэтгэмжийн даатгалын сангаас хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны, жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авсан 2300 гаруй (давхардсан тоогоор) даатгуулагчид олгосон эмнэлгийн хуудасны бичилт, олголтын үндэслэлийг холбогдох баримт бичиг, мэдээллийн санд тулгуурлан шалгаж илэрсэн нийтлэг зөрчлийг тухай бүр арилгуулж, зөрчил дахин гаргахгүй байх талаар мэргэжил, аргазүйн зөвлөгөө өгч ажиллав.

Хяналтын шалгалтын хугацаанд Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах болон Эмнэлэг хяналтын комиссын гишүүд, эрүүл мэндийн байгууллага, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөл нийт 120 орчим эмч, мэргэжилтэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй нээлттэй хэлэлцүүлэг, ярилцлага зохион байгуулж эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын талаар авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, хууль, эрхзүйн орчны шинэчлэлийн талаар мэдээлэл өгч, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх, тэдгээрт үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зэрэг асуудлаар, санал солилцов.

Энэ удаагийн дахин магадлал нь хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг цахим хэлбэрээр шийдвэрлэж буй байдалтай газар дээр нь танилцаж, үнэлэлт, дүгнэлт өгч, цаашид уг үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэхэд анхаарах асуудал, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга замыг тодорхойлсноороо онцлог болов.