Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7021-0021
НүүрЗурган мэдээСайн дурын даатгалд даатгуулагчийн сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын доод ба дээд хэмжээ, түүнээс тооцож төлөх шимтгэлийн дүн

Сайн дурын даатгалд даатгуулагчийн сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын доод ба дээд хэмжээ, түүнээс тооцож төлөх шимтгэлийн дүн